Voorwaarden

Algemene voorwaarden Seydlitz Spanje B.V.

 1. Seydlitz Spanje B.V, hierna “Seydlitz Spanje”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Breda (handelsregisternummer 64397610). Een overzicht van de aandeelhouders wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Seydlitz Spanje. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Seydlitz Spanje, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Seydlitz Spanje aanvaardt alle opdrachten slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet -waartoe ook een nalaten begrepen wordt- die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.
  Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Seydlitz Spanje aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Seydlitz Spanje gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Seydlitz Spanje onder die verzekering draagt. Indien in een dergelijke situatie Seydlitz Spanje op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens komt vast te staan dat Seydlitz Spanje aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de desbetreffende dienstverlening door Seydlitz Spanje in rekening is gebracht. De notarissen verbonden aan Seydlitz Spanje zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 1. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Seydlitz Spanje aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Seydlitz Spanje zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Seydlitz Spanje is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 4. Als meerdere personen een opdracht verlenen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Seydlitz Spanje. Als een natuurlijk persoon de opdracht namens een rechtspersoon verstrekt, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 5. Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door Seydlitz Spanje op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht.
 6. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Seydlitz Spanje voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven in rekening gebracht worden, tenzij tussen de opdrachtgever en Seydlitz Spanje schriftelijk anders is overeengekomen. Seydlitz Spanje licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Seydlitz Spanje deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Seydlitz Spanje mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 1. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht, aan cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gehanteerde uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris anders is overeengekomen.
 2. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van het passeren daarvan, in het bezit te zijn van Seydlitz Spanje. Ook is Seydlitz Spanje bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren en/of verschotten in rekening te brengen.
 3. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Seydlitz Spanje vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris of een medewerker van Seydlitz Spanje bestede tijd tegen de op het kantoor gehanteerde uurtarieven.Tevens is hij vanaf dat moment de wettelijke rente over die vordering verschuldigd
 1. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

–      opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;

–      zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt FIU-Nederland te maken als zich een ongebruikelijke transactie voordoet.

 1. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Seydlitz Spanje werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Seydlitz Spanje hebben verlaten.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Seydlitz Spanje en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever is er echter mee bekend dat op de inschrijving van een notariële akte in het Spaanse kadaster (Registro de la Propiedad) Spaans recht van toepassing is. Voor deze inschrijving zullen derden worden ingeschakeld, op de wijze en onder toepasselijkheid van het hiervoor onder 6 bepaalde. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 1. Met het verstrekken van een opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.